1 OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en
de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer
(hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen
slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door
  een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en
aanbiedingen gelden niet automatisch voortoekomstige opdrachten. De opdrachtgever staatin voor
de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop
de ontwerper de offerte baseert.
1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit
  nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht,
dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van
toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk
door de ontwerper zijn bevestigd.

2. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de
belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
opdrachtgever bruikbaarresultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan
en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte
houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste
levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of waarvan de
opdrachtgever begrijpt ofredelijkerwijs dientte begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de overeenkomst.
2.3 Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niettot de opdracht van de ontwerper:
  a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de
 opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
  b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten,
 tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke
 beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2.5 Voordattot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen
partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te
controleren en goed te keuren.
2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor
afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen,
alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maarin ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de
opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt
geacht hetresultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1/5 Algemene Voorwaarden

3. INSCHAKELEN VAN DERDEN
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van
de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de
ontwerper, voorrekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen
hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
3.2 Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden
opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever
offertes aanvragen.
3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen
rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden
doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of
aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens
de opdrachtgever.
3.4 Wanneer de ontwerper, al dan nietin naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan
productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de ontwerper
de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
3.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van
invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper. Partijen
overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke
werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
3.6 De ontwerperis niet aansprakelijk voorfouten of gebreken in producten of diensten van door of namens
de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De
opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie
verlenen.

4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht,
merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de
ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is
uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd,tenzij anders overeengekomen.
4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de
opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de
overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een
gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3 De ontwerper heeftte allen tijde hetrecht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteitrondomhetresultaat
van de opdracht -op de voor datresultaat gebruikelijke wijzete (laten) vermelden of verwijderen. Hetis
de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat
zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaarte maken ofte verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerpertot stand
gebrachte (originelen van de)resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen,
rapporten, begrotingen,ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes,
maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audioen video)presentaties, broncodes en
andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan
de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerperjegens elkaar een
bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens,tenzij anders overeengekomen.

5. GEBRUIK VAN HET RESULTAAT
5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met
de ontwerper, verkrijgt hij hetrechttot gebruik van hetresultaat van de opdracht overeenkomstig de
overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het
gebruiksrecht beperkttot dat gebruik, waarvoor de opdracht(kennelijk) is verstrekt. Hetrecht op gebruik
is exclusief,tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
5.2 Wanneer hetresultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken
partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
2/5 Algemene Voorwaarden
5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht
aan te passen,ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uitte voeren dan is overeengekomen, of
om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden,
waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging,
verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerperrecht op
een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haarrechten van tenminste drie maal het overeengekomen
honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staattot de gepleegde
inbreuk, zonder overigens enig anderrechtte verliezen.
5.5 Hetis de opdrachtgever niet(langer)toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken
en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrektrechttot gebruik komtte vervallen,
tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
  a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
 overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
  b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze
 Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever,tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig
artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
5.6 De ontwerper heeft metinachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de
resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder
begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om
fysieke resultaten gaat.

6. HONORARIUM EN KOSTEN
6.1 De ontwerper heeftrecht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit
een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit
enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering
van de opdracht maakt, zoals bureau-,reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)
proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding
in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een
opslagpercentage wordt afgesproken.
6.3 Wanneer de ontwerper door het niettijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe
omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze
werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde
honorariumtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door
omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet
aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die
dit met zich meebrengtte vergoeden. De ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
7 BETALING EN OPSCHORTING
7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerpertotdat alle bedragen
die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst
verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.
7.3 Wanneer de opdrachtgeverin verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde
bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd,
welke ten minste 10% van hetfactuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.
7.4 De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper
overeengekomen honorarium en kosten als voorschot,tussentijds of periodiek in rekening brengen.
7.5 De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en
de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan
3/5 Algemene Voorwaarden
wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat
betaling achterwege zal blijven.

8. OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaartekortschieten
door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever,
naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden,
een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de
ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit
verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvattenminste de kosten voortvloeiend uit de door de
ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden,
alsmede tenminste 30% van hetresterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige
vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben hetrecht de overeenkomst onmiddellijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneerten
aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering
wordt ingediend.
8.4 Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke
werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging metinachtneming van
een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever
de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal
compenseren.

9. GARANTIES EN VRIJWARINGEN
9.1 De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er
auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat hetresultaat van de opdrachtten
tijde van hettot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet ofredelijkerwijs behoortte weten, geen
inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de
ontwerper of door de ontwerper bij de opdrachtingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van hetresultaat van de opdracht. Ditlaat onverlet
de aansprakelijkheid van ontwerper jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als
bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene
Voorwaarden.
9.3 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking totrechten van intellectuele
eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van
de opdracht worden gebruikt.
10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Ontwerper dientingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden
gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele
fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10.2 Ontwerperis uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerpertoerekenbare,
directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voorindirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade
door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de
ontwerper beperkttot het honorarium van de ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,- en in ieder
gevalte allen tijde beperkttot maximaal het bedrag dat de verzekeraarin het voorkomend geval aan de
ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerperin het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt
verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.
4/5 Algemene Voorwaarden
10.4Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door
voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11. OVERIGE BEPALINGEN
11.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdrachttegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper wenstte
verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder
vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
11.2 Hetis de opdrachtgever niettoegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst
aan derden overte dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke
toestemming van de ontwerper.
11.3 Partijen zijn verplichttot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden,
die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partijter kennis komen,
waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of
de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden
betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan
eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat
geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel
vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en
vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
11.6 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve
wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet
bevoegde rechter, of de rechterin het arrondissement waar de ontwerperis gevestigd, ditter keuze van
de ontwerper, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.